Digitalt formulär för bedömning av APL, år 3.

Omdöme för
Assessment of


Födelsedatum
Date of birth


Klass
Class


Företag
Company


Handledare
Supervisor


Handledares e-postadress
E-mail address to supervisor
Förståelse för arbetsuppgifterna
Understanding of work tasks

1Ej godkänd
Not approved

2Intresserad, engagerad, lyssnar, frågar, utför arbetsuppgifterna med handledning
Interested, dedicated, listens, asks questions, performs work tasks with supervision

3Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt är mer självgående och aktiv, tar egna initiativ, hjälpsam
Meets criteria for level 2 and is more independant and active, helpful

4Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt har egna idéer och en överblick för hur verksamheten fungerar
Meets criteria for level 3 and has own ideas. Further, has an overview of how the enterprise is workingFörmåga att samarbeta och att anpassa sig till arbetslivets sociala villkor
Ability to cooperate and to adjust to the social demands of working life

1Ej godkänd
Not approved

2Närvaro, passar tider, vilja vara del i arbetsgrupp, lämpligt beteende i förhållande till arbetsplatsens gällande regler och normer
Attendance, punctual, wants to be part of a work team, suitable behaviour in relation to applicable rules and norms of the work place

3Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt utgör del i arbetsgrupp, kommer med egna idéer och förslag som kan förbättra verksamheten
Meets criteria for level 2 and is part of work team, brings forward his/her own ideas and proposals that can improve work place

4Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt utgör en fullgod resurs i arbetsgruppen
Meets critera for level 3 and is a satisfactory asset in a work teamFörståelse för kvalitet
Understanding of quality

1Ej godkänd
Not approved

2Medveten och införstådd med de föreskrifter som finns och agerar utifrån dessa
Aware of and in agreement with directions at work place and acts accordingly

3Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt förstår risker om föreskrifterna inte efterlevs
Meets criteria for level 2 understands the risks if directions are not followed

4Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt kommer med förslag till förbättringar och reflekterar över förbättringsåtgärder
Meets criteria for level 3 and comes up with suggestions for improvements. Further reflects upon measures to be improvedPersonligt omdöme
Personal judgement

Skriv gärna ett mer personligt omdöme som beskriver hur deltagaren varit under praktikperioden. Naturligtvis blir vi glada om vi får positiva kommentarer, men även förbättringsområden är viktiga för deltagarens fortsatta utveckling.
Om du vill kan du ta hjälp av faktorer som kreativitet, ansvarskänsla. Ordning, omdöme, frånvaro, läraktighet, noggrannhet, samarbetsförmåga, snabbhet, punktlighet, begåvning för arbetet, initiativförmåga.

Feel free to write a more personal assessment of the trainee during his/her internship. Positive comments are of course welcome but we also welcome areas that could be improved since this is important to the student’s continous development.
If you want you could use some of the cirteria such as creativity, sense of responsibility, orderliness, judgement, presence, aptitude for learning, thoroughness, efficiency, ability to cooperate, punctuality, aptness for work, ability to take initiatives

Kortfattad information om arbetsinnehållet/uppgifter under praktiken
Short information about tasks during the internship

Beskriv även kortfattat vad praktikanten arbetat med/tagit del av under APL-perioden
Describe shortly what the trainee has worked with/participated in during the internship