Digitalt formulär för bedömning av APL

Omdöme för
Assessment of


Klass
Class


Företag
Company


Handledare
Supervisor


Handledares e-postadress
E-mail address to supervisor
Förståelse för arbetsuppgifterna
Understanding of work tasks

1Ej godkänd
       Not approved

2Godkänd
       Approved

3Intresserad, engagerad, lyssnar, frågar, utför arbetsuppgifterna med handledning
       Interested, dedicated, listens, asks questions, performs work tasks with supervision

4Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt är mer självgående och aktiv, tar egna initiativ, hjälpsam
       Meets criteria for level 2 and is more independant and active, helpful

5Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt har egna idéer och en överblick för hur verksamheten fungerar
       Meets criteria for level 3 and has own ideas. Further, has an overview of how the enterprise is working

Kommentar till bedömning av 'Förståelse för arbetsuppgifterna'
Comment on assessment of 'Understanding of work tasks'Förmåga att samarbeta och att anpassa sig till arbetslivets sociala villkor
Ability to cooperate and to adjust to the social demands of working life

1Ej godkänd
       Not approved

2Godkänd
       Approved

3Närvaro, passar tider, vilja vara del i arbetsgrupp, lämpligt beteende i förhållande till arbetsplatsens gällande regler och normer
       Attendance, punctual, wants to be part of a work team, suitable behaviour in relation to applicable rules and norms of the work place

4Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt utgör del i arbetsgrupp, kommer med egna idéer och förslag som kan förbättra verksamheten
       Meets criteria for level 2 and is part of work team, brings forward his/her own ideas and proposals that can improve work place

5Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt utgör en fullgod resurs i arbetsgruppen
       Meets critera for level 3 and is a satisfactory asset in a work team

Kommentar till bedömning av 'Förmåga att samarbeta och att anpassa sig till arbetslivets sociala villkor'
Comment on assessment of 'Ability to cooperate and to adjust to the social demands of working life'Förståelse för kvalitet
Understanding of quality

1Ej godkänd
       Not approved

2Godkänd
       Approved

3Medveten och införstådd med de föreskrifter som finns och agerar utifrån dessa
       Aware of and in agreement with directions at work place and acts accordingly

4Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt förstår risker om föreskrifterna inte efterlevs
       Meets criteria for level 2 understands the risks if directions are not followed

5Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt kommer med förslag till förbättringar och reflekterar över förbättringsåtgärder
       Meets criteria for level 3 and comes up with suggestions for improvements. Further reflects upon measures to be improved

Kommentar till bedömning av 'Förståelse för kvalitet'
Comment on assessment of 'Understanding of quality'Personligt omdöme
Personal judgement

Skriv gärna ett mer personligt omdöme som beskriver hur deltagaren varit under praktikperioden. Naturligtvis blir vi glada om vi får positiva kommentarer, men även förbättringsområden är viktiga för deltagarens fortsatta utveckling.
Om du vill kan du ta hjälp av faktorer som kreativitet, ansvarskänsla. Ordning, omdöme, frånvaro, läraktighet, noggrannhet, samarbetsförmåga, snabbhet, punktlighet, begåvning för arbetet, initiativförmåga.

Feel free to write a more personal assessment of the trainee during his/her internship. Positive comments are of course welcome but we also welcome areas that could be improved since this is important to the student’s continous development.
If you want you could use some of the cirteria such as creativity, sense of responsibility, orderliness, judgement, presence, aptitude for learning, thoroughness, efficiency, ability to cooperate, punctuality, aptness for work, ability to take initiatives
Kortfattad information om arbetsinnehållet/uppgifter under praktiken
Short information about tasks during the internship

Beskriv även kortfattat vad praktikanten arbetat med/tagit del av under APL-perioden
Describe shortly what the trainee has worked with/participated in during the internship