The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.3 Estils de lideratge

4.3 Estils de lideratge

QUÈ ÉS?

Es pot escollir un estil de lideratge que encaixi en el context (= lideratge situacional), per tal de proporcionar el tipus adequat d'orientació als participants en un punt determinat en el temps.

Hi ha 4 estils bàsics de lideratge a disposició del supervisor:

Directiu: el supervisor defineix les tasques dels participants, i els supervisa de prop. El supervisor pren decisions. La comunicació és unidireccional. Aprenentatge: el supervisor defineix les tasques dels participants. Escolta els suggeriments dels participants. La comunicació és a més de dues vies. De suport: es perment als participants prendre decisions petites en el dia a dia. Delegar: el supervisor està involucrat en les decisions, però el control el tenen els participants.

PER QUÈ?

Pot augmentar el desenvolupament i el sentiment d'independència i confiança en si mateix dels participants mitjançant el pas gradual d'un estil directiu a un estil de lideratge més de suport.

COM?

La interacció i la cooperació entre el supervisor i els participants està en el seu punt més intens al començament del període de pràctiques de treball.

Cap al final del període, el treball dels participants es torna més independent i el supervisor pot delegar les coses i mantenir-se més en un segon pla.

ATENCIÓ

Si els participants no estan motivats ni se senten compromesos amb la formació, pot ser obligat adoptar una directiva més d'estil d'aprenentatge en tota la durada de les pràctiques.

Sigui conscient de les diferències culturals en els estils de lideratge.