The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

5.1 Competències clau per a participants en estades de pràctiques

CONEIXEMENT, Allò que s'ha de saber

 • Coneixements professionals; entendre les tècniques bàsiques en l'itinerari de formació

HABILITATS: Allò que ha de ser capaç de fer en la pràctica, l'habilitat per aplicar coneixements i utilitzar tècniques per tal de completar tasques i resoldre problemes. Les destreses es descriuen com cognitives o pràctiques.

 • Les habilitats pràctiques típiques de l'itinerari d'aprenentatge: la capacitat d'aplicar de manera independent.
 • Habilitats de recerca: la recerca i processament de dades (també a Internet).
 • L'anàlisi tècnic i habilitats per resoldre problemes: ser capaços de planificar el treball, triar els materials adequats i les eines, el treball sistemàtic d'anàlisi dels problemes per trobar possibles solucions fins a l'elecció de la solució final correcta.
 • Pensament i actuacions crítiques i reflexives (ser capaç de prendre les decisions correctes).
 • Coneixements d'idiomes: ser capaços de comunicar-se (parlar - escoltar - escriptura - lectura) en un idioma estranger.
 • Les destreses comunicatives (incloent-hi la seguretat i la capacitat per expressar-se).

ACTITUDS: Quin tipus de persona s'hauria de ser

 • L'ordre, la puntualitat i la velocitat de treball (capacitat d'adaptar-se als reglaments i les condicions de treball, mantenir tots els documents necessaris, ser disciplinats, estar a temps).
 • Motivació: atenció i concentració, interès en aprendre coses noves i la curiositat, no donar-se per vençut en situacions difícils, ser independent en el treball i l'estudi, compromís.
 • Culminant: executar un encàrrec completament i adequadament, comprendre la importància del control de qualitat.
 • Respecte, actitud positiva (la tolerància, la cortesia, el llenguatge correcte, la no intimidació, l'acceptació de l'autoritat, el respecte pel multiculturalisme, la cura dels materials).
 • El comportament social, el treball en grup (actitud cap als companys de treball, amistat, cooperació, esperit d'equip, l'honestedat, l'obertura a la igualtat d'oportunitats).
 • La capacitat de prendre la iniciativa, actuar de forma independent.
 • La flexibilitat, la creativitat i la inventiva.
"Competència": demostrada capacitat per utilitzar coneixements, destreses i habilitats personals i / o metodològiques (comunament anomenat actituds), a la feina o estudi i en el desenvolupament professional i personal.