The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.5 Lärstilar

2.5 Lärstilar

Vad?

Människor föredrar oftast en av de fyra lärstilarna. David Kolbs lärteori urskiljer fyra olika typer av lärande:
  1. Genom konkret erfarenhet / Concrete Experience (CE)
  2. Genom reflekterande observation/ Reflective Observation (RO)
  3. Genom teori och abstrakt tänkande/ Abstract Conceptualisation (AC)
  4. Genom aktivt experimenterande, testa nya begrepp eller principer i nya situationer. /Active Experimentation (AE),
Detta kallas för "lärcykeln" eftersom vi ofta behöver ta oss igenom hjulet genom att uppleva, observera och reflektera, analysera och testa för att klara av att utföra en ny färdighet.

Varför?

Att lära sig olika saker på arbetsplatsen är en väsentlig del av den yrkesmässiga träningen. Det är viktigt att handledaren hjälper praktikanten att förstå sin egen lärprocess och försöker lära ut på flera olika sätt.

Hur?

Om praktikanten föredrar att "lära sig genom att pröva på" ska handledaren om möjligt låta denne försöka testa och utföra olika uppgifter redan från början av praktikperioden.

Den "reflekterande" praktikanten kan bli lite orolig när det gäller att utföra praktiska moment, eftersom denne föredrar att först titta på när handledaren visar innan han/hon försöker själv.

Allt eftersom praktikperioden fortgår ska handledaren tillåta ett större utrymme för praktikanten att arbeta självständigt i olika nya situationer. En erfaren handledare vet när praktikanten är mogen att utvecklas.

Tänk på!

Man lär ofta ut på samma sätt som man själva lär sig. Det är viktigt att komma ihåg att den egna lärstilen inte alltid stämmer överens med praktikantens lärstil. Variera ditt sätt att lära ut.