The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.3 Ledarstilar

4.3 Ledarstilar

Vad?

För att ge rätt handledning till praktikanten vid en specifik tidpunkt måste man välja en ledarstil som passar för situationen.

Man brukar beskriva ledarskapet utifrån 4 ledarstilar:

  • Beordrande (directing): Handledaren bestämmer praktikantens uppgifter och följer hur dessa löses noggrant. Handledaren fattar alla beslut. Envägskommunikation.
  • Instruerande (coaching): Handledaren bestämmer praktikantens uppgifter. Han/hon lyssnar till förslag från praktikanten. Kommunikation är till stor del en tvåvägskommunikation.
  • Stödjande (supporting): Praktikanten tillåts att fatta egna mindre beslut. Handledaren lyssnar till praktikanten och hjälper denne.
  • Delegerande (delegating): Handledaren är delaktig i besluten, men det är praktikanten som är drivande.

Varför?

Man kan öka praktikantens utveckling; känsla av självständighet och självkänsla, genom att successivt gå från en mer beordrande stil till en mer stödjande ledarstil.

Hur?

Samspelet och samarbetet mellan handledaren och praktikanten är som mest intensivt i början av en praktikperiod. Mot slutet blir ofta praktikantens arbete allt mer självständigt och då kan handledaren delegera arbetsuppgifter och dra sig mera tillbaka.

Tänk på!

Om praktikanten inte är engagerad eller motiverad i sitt arbete, kan handledaren vara tvungen att använda sig av en mer direkt ledarstil genom hela praktikperioden.

Var medveten om att det finns kulturella skillnader i ledarstilar.