Provschema för:

In1>
T1a>
T1b>
T1c>
In2>
T2a>
T2b>
T2c>
T2d>
Raske>
Brage>
Starke>
Trygge>
GRYIPO2308>
GRYIPO2401>
GRYIPO2404>
YHDist3>
YHProd15>
YHUnd6>
YHUnd7>
Provrutiner gymnasieutbildningen

Definition av prov
En obligatorisk uppgift som påverkar betyget i stor grad och kräver grundlig förberedelse.

Provschema
Alla prov och inlämningsuppgifter/redovisningar skall skrivas in i provschemat. På GTC strävar vi efter att ha max 2 prov i veckan. Inlämningsuppgifter/redovisningar som sträcker sig över lång tid räknas inte som prov. Provschemat skall vara ett stöd för deltagarens planering.

Information om provschema finns på Teams.

Omprov
Deltagare skall ges möjlighet att få sina kunskaper bedömda på alla betygsnivåer även om de varit frånvarande vid ett bedömningstillfälle pga. godkänd frånvaro. Omprov är ett sätt att ge den möjligheten under pågående kurs om det är praktiskt möjligt. Ett annat sätt är att läraren gör en bedömning av de kunskaper som deltagaren visat under lektionerna och vid behov kompletterar med någon form av utvärdering (skriftlig eller muntlig) såsom t.ex. ett slutprov på hela kursen. Om det är aktuellt med omprov, ansvarar deltagaren själv för att anmäla sig till detta senast en vecka före provet. Anmälan finns på Teams, GTG Elev under Omprov och prövningar.

Läraren avgör hur bedömningen sker vid sen inlämning.

Kompletterande bedömning genomförs under ordinarie kurstid eller jokertid, planeras av lärare och deltagare och genomförs under lärarens ansvar.

Prövning
En prövning kan göras under gymnasietiden om man har ett F i en avslutad kurs. En prövning är en utvärdering av deltagarens kunskaper i hela eller delar av kursen. Prövningen kan göras i form av ett prov, muntlig redovisning, laboration eller på annat sätt. Kontakta ansvarig lärare vid en eventuell prövning.

Provregler
För att undvika fusk skall
läraren boka större sal eller använda skärmar eller ta hjälp av annan lärare.
deltagaren komma i tid till provet. Vid sen ankomst avgör läraren om det finns möjlighet att genomföra provet.
tillfälle till toalettbesök ges före provet startar. Vid längre prov skall det finnas möjlighet för deltagare att göra bevakade toalettbesök.
provplatsen vara ”ren” och endast innehålla den utrustning som behövs vid provet.
inga mobiltelefoner tillgängliga, ej lyssna på musikspelare.
väskor och ytterkläder placeras på anvisad plats.
proven förvaras säkert.
samma prov inte användas två gånger.
datorer och miniräknare vara tömda på användbar information. Ex. gamla sparade prov.
alla ha egen miniräknare och formelsamlingar utan anteckningar.
internet stängas av i datasal om detta är möjligt. Exam.net används om möjligt.
inlämningsuppgifter lämnas in i tid.
inlämningsuppgifter lämnas in på Haldor/Teams och mailas in till Urkund.
all undervisande personal har en personlig mailadress till Urkund.

Åtgärder vid fusk
Provet eller inlämningsuppgiften underkänns, undervisande lärare kontaktar mentor som kontaktar föräldrar om deltagare är under 18 år.
Undervisande lärare och utbildningsledare för deltagarservice bestämmer hur bedömning av kursen skall genomföras. Lärare på skolan informeras.


20201002