The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors sdfds

Manual för praktikhandledare

För att en praktikperiod ska bli lyckad är det viktigt att det finns bra handledning på arbetsplatsen. Handledaren spelar en stor roll även om tiden inte alltid räcker till. Bemötandet från arbetskamraterna är också betydelsefullt.

Fas 1 - Före praktikperioden

Om handledaren/arbetsplatsen kan ordna en praktikplats med utmanande innehåll och variation kan praktikantens motivation stimuleras. Genom att förbereda en bra introduktion av företaget kan praktikanten få en lugn start på den nya arbetsplatsen.

Fas 2 Under praktikperioden

Handledaren stödjer praktikantens lärprocess genom att instruera, demonstrera och ge feedback. Handledarens ledarstil kan motivera praktikanten att vilja öka sin kompetens. Om problem uppstår är det inte bara handledaren som finns tillgänglig utan även andra medarbetare på avdelningen.

Fas 3 - Slutet av/Efter praktikperioden

Handledaren är den som utvärderar och bedömer praktikantens lärprocess och kompetens utifrån bestämda mål och bedömningsområden.

Extra Information

Vid intresse kan du som handledare läsa mer om t.ex. kommunikation, konflikthantering, ledarstilar och kroppsspråk.

Nyckelkompetenser

Nyckelkompetens är det resultat vi kan uppnå då praktikanten, med rätt attityd, kan överföra sin kunskap från utbildningen till olika arbetssituationer och vice versa.

Några av texterna i denna manual är en översättning och bearbetning av redan befintliga manualer för handledare i Flandern, Belgien. Det är ett projekt inom ramverket av "Equal of ESF (European Social Fund), bearbetat av "VDAB" (the Flemish Office for Work and professional training), i manualen "Lärande på arbetsplatsen".